Terms and Conditions (Monthly Rental)

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

Hîp ®ång thuª xe m¸y

 

Bªn A: C«ng ty TNHH THU ĐAN

§Þa chØ: Sè 11 ngâ 162 §éi CÊn, Ba §×nh, Hµ Néi

M· sè thuÕ: 0105306316

 

Bªn B: ¤ng/Bµ………………………………………………….

Quèc tÞch:…………………………………………………………

Sè hé chiÕu:………………………………………………………

Sè ®iÖn tho¹i:…………………………………………………….

Email:………………………………………………………………

§Þa chØ:…………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

Chỗ làm việc:……………………………………………………

 

Bªn B ®ång ý thuª cña Bªn A ……. chiÕc xe m¸y víi c¸c ®iÒu kho¶n nh­ sau:

Lo¹i xe:…………………………………………………………….

BiÓn sè:…………………………………………………………….

TiÒn thuª:……………………………………….. ……../ th¸ng

Đặt cọc:……………………………………………………………

Bảo hiểm: Có/ Không. Trị giá:……………………/năm

Giá trị xe:………………………………………………………..

 

Chú ý:  Hợp đồng này dành cho khách hàng thuê xe ít nhất 2 tháng.

 

 1. Ph­¬ng thøc thanh to¸n

 

1.1 TiÒn thuª xe ph¶i tr¶ vµo ngµy b¾t ®Çu hîp ®ång. NÕu kh«ng cã th«ng b¸o tr­íc 24 giê cña bªn B vÒ viÖc ngõng hîp ®ång, hîp ®ång nµy sÏ tù ®éng b¾t ®Çu vµo th¸ng kÕ tiÕp.

1.2. TiÒn thuª xe cã thÓ ®­îc tr¶ b»ng tiÒn ViÖt hoÆc tiÒn ®« la Mü ®­îc tÝnh theo tØ gi¸ cña ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng ViÖt Nam vµo thêi ®iÓm thanh to¸n.

1.3. TiÒn thuª xe ph¶i tr¶ tr­íc 1 th¸ng. NÕu bªn B muèn thuª thªm trong thêi gian d­íi 1 th¸ng, bªn B ph¶i th«ng b¸o cho bªn A 24h tr­íc ngµy kÕt thóc hîp ®ång. NÕu bªn B ®· thanh to¸n ®Çy ®ñ 1 th¸ng nh­ng muèn tr¶ xe tr­íc thêi h¹n kÕt thóc hîp ®ång, sç tiÒn thuª xe ®· thanh to¸n sÏ kh«ng ®­îc hoµn l¹i.

1.4. PhÝ thuª xe thªm

 

MOTORBIKE RENTAL CONTRACT

 

 

 

Party A: THU DAN  Co., Ltd

Address: 11 alley 162 Doi Can,Ba Dinh, Hanoi

Tax code: 0105306316

 

Party B: …………………………………………………………..

Nationality:……………………………………………………….

Passport number:……………………………………………….

Telephone number:…………………………………………….

Email:………………………………………………………………

Address:……………………………………………………………

………………………………………………………………………..

Work:……………………………………………………………….

 

Party B agrees to rent ……. motorbike from Party A with terms and conditions as below:

Motorbike’s model:……………………………………………

Registration number:………………………………………….

Rent:…………………………………………………per month

Deposit:…………………………………………………………….

Insurance:…….YES / NO…….. Cost:……….USD/year

Replacement Cost:……………………………….USD

 

Important notes: This contract apply for longterm rentals that are at least 2 months.

 

 1. Payment and Reimbursement

 

1.1. Rent is payable on the date of commencement of this contract each month. This contract will recommence each month on the rent due date unless there is a 24 hours notice from party B.

1.2. Rent is payable in US Dollars or VND at the current exchange rates set by Vietcom Bank.

1.3. The rent will be paid one month in advance. If party B wishes to rent less than a full month, a 24 hours notice is required. If party B has paid for one month but wish to return the bike before the rent day, the rent for the rest of the month is non-refundable

1.4. The rent for the extra days is as below:

 

Period/ Thêi gian Charge per period/ PhÝ
Wave Alpha Wave RS Yamaha Mio Yamaha Nouvo/ SYM Attila
2 weeks (from 8 to 14 days)

2 tuÇn (tõ 8 ®Õn 14 ngµy)

$25 $30 $35 $40
1 week (from 4 to 7 days)

1 tuÇn (tõ 4 ®Õn 7 ngµy)

$15 $20 $20 $25
1 to 3 days/ 1 ®Õn 3 ngµy $10 $10 $10 $10
1.5. Bªn B ph¶i th«ng b¸o ngay lËp tøc cho bªn A nÕu cã bÊt k× háng hãc hay vÊn ®Ò víi xe m¸y vµ bªn A sÏ gióp söa ch÷a, kh¾c phôc vÊn ®Ò trong thêi gian nhanh nhÊt cã thÓ.

Bªn B sÏ ph¶i tù chÞu chi phÝ söa ch÷a cho xe m¸y trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

 • Bªn B tù g©y tai n¹n hoÆc gÆp tai n¹n.
 • Bªn B lµm ®æ xe dÉn ®Õn viÖc háng m¸y.
 • Bªn B kh«ng b¬m lèp xe th­êng xuyªn, dÉn ®Õn viÖc bÞ thñng s¨m.
 • Bªn B tù ý söa xe mµ kh«ng th«ng b¸o cho bªn A.
 • Xe bị hỏng do lý do thời tiết như mưa, ngập nước….

 

Chó ý: NÕu bªn B tù söa xe mµ kh«ng th«ng b¸o cho bªn A, bªn A sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm chi tr¶ hoÆc hoµn tr¶ bÊt k× kho¶n chi phÝ nµo cho bªn B.

1.6. Bªn A sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm söa ch÷a xe m¸y trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

·         C¸c bé phËn trªn xe bÞ mßn vµ kÐm tù nhiªn theo thêi gian.

·         C¸c lçi vÒ m¸y mãc cña xe kh«ng ph¶i do tai n¹n, sö dông sai quy c¸ch vµ tù ý söa ch÷a tr¸i phÐp g©y ra.

Chó ý: NÕu bªn B ®· söa xe sau khi tham kh¶o vµ ®­îc sù ®ång ý cña bªn A, bªn A sÏ hoµn tr¶ l¹i chi phÝ söa ch÷a nµy cho bªn B theo nh­ ®iÒu 1.5. Bªn A sÏ kh«ng hoµn tr¶ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Ó s÷a ch÷a nh÷ng lçi h­ háng kh¸ch cña xe.

 

 1. Giao xe vµ lÊy xe

 

2.1. Phí giao xe và lấy xe là 100,000 VND cho mỗi xe.

2.2. Bªn A chØ giao xe vµ lÊy xe trong giê lµm viÖc tõ 8 giê ®Õn 18 giê Thø Hai ®Õn Thø B¶y. Trong tr­êng hîp bªn A bÞ buéc ph¶i lÊy xe ngoµi giê lµm viÖc hoÆc lÊy xe tõ bªn thø ba, bªn A cã quyÒn gi÷ l¹i tiÒn ®Æt cäc theo nh­ ®iÒu 5.2.

2.3. Bªn A kh«ng giao xe vµ lÊy xe ngoµi ph¹m vi khu vùc Hµ Néi.

2.4. Bªn B cã thÓ lÊy xe vµ tr¶ xe t¹i cöa hµng trong giê lµm viÖc

 

3. B¶o d­ìng vµ söa ch÷a xe

 

3.1. Bªn A chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d­ìng xe m¸y hai th¸ng mét lÇn t¹i cöa hµng söa ch÷a xe m¸y t¹i 31 phè Phñ Do·n . Bªn B ph¶i tù mang xe ®i b¶o d­ìng.

3.2. NÕu bªn B bÞ mÊt ch×a khãa, bªn A cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì trong thêi gian nhanh nhÊt cã thÓ. PhÝ ®¸nh mét bé ch×a khãa míi lµ 100,000VND (mét tr¨m ngh×n ®ång ch½n).

3.3. NÕu cã bÊt k× háng hãc, bªn B ph¶i tù mang xe ®Õn cöa hµng s÷a ch÷a t¹i 31 phè Phñ Do·n . Bªn A sÏ gióp mang xe ®Õn cöa hµng trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

 • Bªn B kh«ng thÓ tù l¸i xe v× bÞ th­¬ng.
 • Xe m¸y kh«ng thÓ ®i ®­îc. Trong tr­êng hîp xe kh«ng ®i ®­îc do bÞ tai n¹n, bªn A sÏ tÝnh phÝ vËn chuyÓn xe.

3.4. Trong tr­êng häp xe m¸y bÞ thñng s¨m, bªn A sÏ hoµn l¹i chi phÝ thay s¨m cho bªn B trong tr­êng hîp lèp bÞ mßn do thêi gian. Bªn A sÏ kh«ng hoµn l¹i chi phÝ thay s¨m cho bªn B trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

 • Bªn B kh«ng b¬m lèp xe th­êng xuyªn.
 • Bªn B chë qu¸ t¶i träng cho phÐp.
 • Xe bÞ thñng s¨m do tiÕp xóc víi ®inh hoÆc ®å vËt s¾c nhän trªn ®­êng

 

 

PhÝ hoµn tr¶ thay s¨m nh­ sau:

1.5. Party B must inform party A of any problem with the bike and party A will get it fixed as soon as possible.

The cost to fix the bike will be on party B’s account if those problems are due to:

 • Party B has an accident.
 • Party B accidently drops the bike resulting in broken parts or damage to the engine.
 • Party B doesn’t check the air in the tyres often enough, which causes flat tyres.
 • Party B gets the bike fixed somewhere without our knowledge or approval.
 • The bike doesn’t work due to bad weather i.e. rain, flood etc

Please note If Party B has paid to fix the bike in a mechanic’s without letting party A know, party A will not be responsible for any charge claimed.

1.6. The cost to fix the bike will be on party A’s account if those problems are due to:

·         Reasonable wear and tear on the bike caused by using the bike in the way it was intended.

·         Mechanical problems not resulting from accidents, incorrect use or unauthorized repairs of the bike

 

Please note If party B has paid to fix the bike in any mechanic’s with party A’s approval, party A will reimburse those charges on party A’s account as stated in 1.5 above in full and not be responsible for any incidental charges claimed.

 

 1. Delivery and collection

 

2.1. The delivery/ collection fee is 100,000VND per bike per delivery/ collection.

2.2. All deliveries and collections need to take place during working hours. If party A is forced to collect any bike outside of these hours or from a third party, party A reserve the right to withhold the deposit as stated in 5.2. below.

2.3. Party A is unable to deliver / collect bikes outside of Hanoi.

2.4. Bikes can be collected / returned to the shop at any time during working hours

 

3. Service and Repair

 

3.1. Party A provides a free service for all bikes once every two months at our mechanic shop in  99B lane 274 Au Co, Tay Ho or 31 Phu Doan street.

3.2. If the keys are lost and party B requires a set of replacement keys, party A will assist as soon as possible. The fees for a new set of keys is 100,000VND (one hundred thousand dong).

3.3. If the bike has any problem, party B must take it to the mechanic shop to get it fixed. Party A can help take the bike to the shop if:

 • Party B can’t drive due to injury.
 • The bike will not start. However, if this is due to an accident, a fee might be charged for transportation of the bike.

 

3.4. Flat tyres: Party A will reimburse the cost to fix the flat tyres if the cause is because the tyres have worn out. Party A will not reimburse if the cause of the flat tyre is that:

 

 • the air pressure in the tyre is incorrect.
 • the bike carries more weight that it is supposed to.
 • the puncture is caused by factors out of our control i.e you drive on something sharp such as a nail or piece of glass.

 

The reimbursements are as below:

 

Bike/ Lo¹i xe Patch Repair/ PhÝ v¸ xe Replacing the inner tube/ PhÝ thay s¨m
Wave Alpha 40,000 VND 100,000 VND
Wave RS 40,000 VND 100,000 VND
Yamaha Mio 40,000 VND 100,000 VND
Yamaha Nouvo 40,000 VND 100,000 VND

 

Chó ý: NÕu bªn B tù ý thay s¨m, lèp mµ kh«ng ®­îc sù ®ång ý cña bªn A, bªn A sÏ kh«ng hoµn tr¶ bÊt k× chi phÝ thay, söa nµo.

 

3.5. Bên B phải thông báo với bên A và được sự đồng ý của bên A về mọi sửa chữa trên xe máy cũng như chu trình sửa xe

 

 

 

4. MÊt xe/Xe bÞ ®¸nh c¾p/ Xe bÞ ph¹t

 

4.1. Trong tr­êng hîp bªn B lµm mÊt xe hoÆc xe bÞ ®¸nh c¾p, bªn A sÏ

 • Gióp ®ì bªn B tr×nh b¸o mÊt xe t¹i ®ån c«ng an
 • Th«ng b¸o cho bªn B gi¸ trÞ cña chiªc xe bÞ mÊt
 • Yªu cÇu bªn B thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt t­¬ng ®­¬ng víi gi¸ trÞ cña chiÕc xe. Sau khi bªn B ®· thanh to¸n xong, bªn A sÏ giao ®¨ng kÝ xe cho bªn B. Lóc ®ã, chiÕc xe bÞ mÊt sÏ trë thµnh tµi s¶n cña bªn B

4.2. Trong tr­êng hîp c«ng an gi÷ xe cña bªn B, bªn B ph¶i ngay lËp tøc th«ng b¸o víi bªn A ®Ó bªn A gi¶i quyÕt. Mäi kho¶n ph¹t sÏ do bªn B chÞu.

 

4.3. Trong tr­êng hîp bªn B bÞ mÊt vÐ xe, bªn B ph¶i ngay lËp tøc th«ng b¸o víi bªn A vµ bªn A sÏ cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì gi¶i quyÕt.

 

5. Tr¶ xe

 

5.1. Bªn B cã thÓ tr¶ xe t¹i các cöa hµng trong giê lµm viÖc.  Bên A phải đi lấy xe sẽ tính phí 100,000VND.

5.2. Bªn B ph¶i th«ng b¸o cho bªn A tr­íc khi tr¶ xe 24 tiÕng. Bªn A kh«ng chÊp nhËn lÊy xe tõ ng­êi thø ba, kh«ng ph¶i ng­êi ®øng tªn thuª xe trªn hîp ®ång.

5.3. NÕu cã bÊt k× háng hãc g×, bªn A sÏ gi÷ l¹i tiÒn ®Æt cäc cho ®Õn khi xe ®­îc söa xong. NÕu sç tiÒn söa xe lín h¬n sè tiÒn ®Æt cäc, bªn B ph¶i thanh to¸n sç d­ víi bªn A.

5.4. Bªn B tù chÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i ®å ®¹c d­íi yªn xe tr­íc khi tr¶ xe.

 

6. TiÒn ®Æt cäc

 

6.1. TiÒn ®Æt cäc b»ng tiÒn thuª xe 1 th¸ng.

6.2. Bªn A sÏ tr¶ l¹i toµn bé tiÒn ®Æt cäc cho bªn B trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

 • Bªn B tr¶ xe ®óng thêi h¹n vµ cã th«ng b¸o tr­íc
 • Xe kh«ng bÞ háng hãc, h­ h¹i
 • Xe kh«ng bÞ mÊt bé phËn nµo
 • Xe s¹ch
 • Xe cßn ®Çy b×nh x¨ng
 • Bên B thuê xe từ 2 tháng trở lên

6.3. Bªn A sÏ gi÷ l¹i tiÒn ®Æt cäc trong nh÷ng tr­êng hîp sau:

 • Bªn B tr¶ xe kh«ng th«ng b¸o tr­íc 24 giê
 • Xe bÞ háng hãc, h­ h¹i
 • Xe bÞ thiÕu mét hoÆc nhiÒu bé phËn
 • Bªn A ph¶i lÊy xe tõ phÝa ng­êi thø 3, kh«ng ph¶i chñ hîp ®ång
 • Bªn A bÞ buéc ph¶i lÊy xe ngoµi giê lµm viÖc hoÆc ngoµi khu vùc giao xe/ lÊy xe miÔn phÝ nh­ trong môc 2.1 vµ 2.2
 • Bên B thuê xe dưới 2 tháng.

6.4. Bªn A tr¶ l¹i tiÒn ®Æt cäc gièng nh­ khi bªn B ®­a. Sè tiÒn nµy kh«ng bÞ ¶nh h­ëng bëi sù thay ®æi tØ gi¸ ®« la Mü vµo c¸c thêi ®iÓm kh¸c nhau.

6.5. Phô phÝ

 • Xe bÈn: trõ 50,000VND (n¨m m­¬i ngh×n ®ång ch½n)
 • Xe kh«ng ®ñ b×nh x¨ng: trõ 100,000VND (mét tr¨m ngh×n ®ång ch½n)

 

 

6. Giới hạn thuê xe

 

Bên B yêu cầu người thuê xe chỉ đi xe không quá 500km một tháng và không vượt quá trọng tải quy định.

 

Nếu xe bị đi quá nhiều và quá tải, bên A được quyền tính thêm phí phát sinh hoặc kết thúc hợp đồng và lấy lại xe

 

 

Bên A không chịu trách nhiệm cho bất kì tiền phạt hay kiện cáo phát sinh do bên B dùng xe không đúng luật pháp và không đúng mục đích. Bên A cũng không chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro, tai nạn hay chấn thương của bên B.

 

Bên B phải có nghĩa vụ lái xe theo đúng luật pháp Việt Nam. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm cho mọi mọi trường hợp xe bị thất lạc, mất cắp, hỏng học, phạt đền, tai nạn, rủi ro hay chấn thương.

 

Bên A có quyền lấy lại xe và chấm dứt hợp đồng bất kì lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

 

Hai bên đồng ý với những điều khoản trên. Hợp đồng này được làm thành 2 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản.

Please note If the tyres are replaced without party A’s approval, party A will not be responsible for any charge claimed.

 

 

3.5 Party B must obtain prior approval for all and any mechanical work carried out on the bike or be liable for 1. the cost of any work and 2. the cost of any proceeding work needed to fix any repairs.

 

4. Loss / Theft / Write off

 

4.1. In the event of lost / stolen / written off bikes, party A will:

 • Help report the missing bike to the police.
 • Estimate and inform party B the bike’s current value.
 • Request party B pay for the bike. Party A will then give party B the bike’s registration papers so that party B can claim the bike should the police find it.

 

 

4.2. If the police retrieve your bike, party B must inform party A as soon as possible so that party A can get it back. Party B will be responsible for any charges incurred which may include fines, storage, or transportation.

4.3. If party B parks the bike somewhere and loses the ticket, party B must inform party A as soon as possible and party A will help you get the bike.

 

 

5. Returning the bike

 

5.1 Bikes are to return at the shops during working hours. A pick up fee will be charged if Party B is unable to return the bike at the shops.

5.2. A 24 hours notice is required before returning the bike. Party A does not accept for bikes to be left with third.

5.3. If there is any damage to the bike party A will withhold the deposit until repairs are done. Party B is expected to pay any extra costs if these are greater than the deposit.

5.4. When returning the bike it is party B’s responsibility to check carefully for any items left under the seat.

 

6. Deposit

 

6.1. The deposit is one month rent.

6.2. The deposit will be returned in full if:

 • Party B returns the bike on time with due notice.
 • The bike is not damaged.
 • There are no missing parts.
 • The bike is reasonably clean.
 • There is a full tank of petrol left in the bike.
 • Party B has rent the bike for at least 2 months

 

 

6.3. The deposit will be retained if:

 • There is no 24 hours notice.
 • The bike is damaged.
 • There are parts missing.
 • The bike is with a third party.
 • Party A is forced to collect any bike outside of working hours..
 • Party B has not rent the bike for over 2 months

 

6.4. Party A will return the original deposit paid and will not allow for any difference in exchange rate nor pay any interest on the original deposit.

6.5. Other charges

 • Dirty bike: 50,000VND (fifty thousand dong)
 • Bike without a full tank of petrol: 100,000VND (one hundred thousand dong)

 

 

 

6. Limitations

 

We accept to rent the bike within a limit of 500km per month and for the bike to not be overloaded according to manufacturer’s specifications.

 

If the bike is either driven excessively or overloaded, party A reserves the right to charge for any extra costs or rescind the contract.

 

Party A accepts no responsibility for any fines or criminal charges incurred due to missue of the bike. Party A accepts no responsibility for any physical injury.

 

 

Party B accepts to use the legally within the confines of the laws of Vietnam Party B accepts full responsibility for any loss, theft, breakages, fines and physical injury.

 

 

Party A reserves the right to rescind this contract at any time and take collection of the motorbike.

 

Both parties recognized this contract to be legal and binding.

 

Hanoi………………………………………………                                                  Hanoi………………………………

 

Bªn A/Party A                                               Bªn B/Party B